SHE Summit in East London

SHE Summit

Talk, act and impact will be the order of the day as women of the Eastern Cape Province emerge at East London to discuss growth, education and economic development at the inaugural annual SHE Summit.

SHE Summit allows men and women to find solutions to these ills.

The Summit is aimed at creating a space of interchange where we steer women empowerment in the direction of entrepreneurship to assist to curb unemployment in the province.

You will be inspired by the speakers on the Summit.

Date: 1 September 2018
Venue : City Hall, East London

For more information on the Summit and programme; please contact Leon-Lee Madolo on 066 430 4390

Advertisements

Kuzakubanjwa ulonyulo lovalozikhewu kwa Ward 29 eMbhashe

IEC
Gatyana – Kuzakube kubanjwe ulonyulo lo valo zikhewu kwa Ward 29 phantsi ko Masipala wase Mbhashe ngomso umhla we 8 August 2018. Ngokwengxelo esiyifumene kwimithombo ethembekileyo abahlali bale ward amehlo wabo athe ntsho kwi nkokheli zamaqela amane nekubonakala ukuba ngawo atshotshentla kula mmandla.
Abalandeli be EFF amathemba wabo bawaxhome ku Kholiwe Mapundu-Dyomfana, abe PAC bajonge impumelelo ku Nomandla Tshandana, abathandi be ANC bathembele ku Pilile Mayiji ze abaxhasi be UDM amathemba wabo abe ku Nothando Manqatha.
Xa besithetha nomnye womama abadala abahlala kule ward uthe izicwangcwiso zokuba bavotiswe ezindlini zabo sele zenziwe kwakunye naye. Isithuba sika ceba apha kule ward savela emva kokuba uceba walapha wayewasweleka emva kwe ngulo engentle kuyaphi.
U Ward 29 uquka uthotho lwe lali apha kule dolophu yaku Gatyana ezifana noMhlanga, Nqabarha, Ngwane, Mthokwane, Fubesi, Mpume, Ntubeni, Ngqeza, Nondobo nezinye.
Kulonyulo luka 2016 abavoti babephume kangango 61.83% ze le ward yaphunyelelwa ngu mbutho we ANC. Inkcukacha nge ngolonyulo – valo zikhewu

Kuyabhaliswa kwi database yabangaphangeliyo eMbhashe.

Mbhashe – Umasipala wase Mbhashe ukhuthaza abo bane mfundo enomsila kodwa babe bengaphangeli ukuba bathi babhalise kwi database yabo malunga namathuba anokuthi avele phantsi kwalo masipala. Kwikhasi labo lonxibelelwano bakhuthaza ukuba ndwendwela isakhiwo sabo esikwi dolophu yase Dutywa uphethe onke amaxwebhu obungqina bemfundo yakho kwaye egximfizwe istampu sobungqina.

#Kubamb’Ezingelayo

IS’koko Charities ibibambe i career talk eXhorha

Xhorha – iS’koko Charities yase Xhorha kutshanje ibiququzelele usuku apho kuzakuthi kwabelwane ngeengcebiso ngezakhono kubafundi bebenga leshumi base Jalamba SSS, Elliotdale Tech kwakunye ne Ganizulu SSS.

Ngokwengxelo ethiwe pahaha lomsitho ubuhlelwe ukuba ube yi Career Exhibition kodwa ngenxa yamaxesha neminye imicelimngeni uye waguqulelwa ukuba ube yi Career Talk kubafundi bezikolo ezahlukeneyo zase Xhorha.

IMG-20180731-WA0004

Phambili: Sifundo Matshaya, Sibongiseni Delihlazo. Ngasemva uNasizo Mndende

Ngoko mlomo ka Nasizo Mndende obesenza udlwabevu lwentetho kule “Career Talk uthe olusuku lubeyi mpumelelo kuba bamkelwe ngezandla ezinobubele ngabafundi bezizikolo, watsho esithi banethemba lokuba lenkqubo yengcebiso ngezakhono kubafundi iyakuthi imiliselwe kwizikolo zase Xhorha zonke ukuze iqondo lokupasa labafundi bebenga leshumi lenyukele phezulu. UNasizo ubethetha kule career talk njengo nozakuzaku we NCRW – National Community Radio Week.

IMG-20180731-WA0005

Nasizo Mndende ongu nozakuzaku we NCRW esenza intetho kubafundi eXhorha

IS’koko Charities ikhokelwa ngala malungu uSibogiseni Delihlazo, Sifundo Matshaya kwakunye no Zameka Pawuli. La malungu eS’koko Charities intetha nengcebiso zawo bezigxile kumava nezakhona zabo. USifundo ebekhuthaza ababafundi ngezakhono zobu njineli yena uSibongiseni ethetha egxile kwi candelo lobuntatheli bebacebisa ukuba ukuze ukwazi ukulandela lamacandelo zeziphi izifundo ekufuneka uzenzile kwanamanqaku afunekayo ukuze wamkelwe kwezozifundo.

Lomsitho ububanjwe ngo Lwesine nango Lwesihlanu kwizikolo ezahlukeneyo.

Imifanekiso ithunyelwe

Zishiyana ngo tyefezo iimvumi kwi jelo le Tenza Beach Initiative

Gatyana – Zishiyana ngo tyefezo iimvumi kwi jelo le Tenza Beach Initiative ku Youtube.
Nguwashiywa no washiywa kwii mvumi zileqa ukuhlala enkcochoyini ukuze zibeku manqwanqwa emvumi ezilishumi ezizakuthi zijongwe ngabaququzeleli be Tenza Beach Festival ukuze zibeyinxalenye yezo zizakuthi zicule kulo msitho ngo Disemba.
Ngokoqikelelo manani akhutshiweyo kutshanje ngabaququzeleli kubonakalisa iyi nkwa ne nkwa kungekho efuna kugob’ uphondo kuleqwa indawo kwi Top 10.
Mphoz usathe ngcu phezulu etshaya uzalipholile nangona uNokhaya ehleli emagxeni akhe. Sithetha nje kushiyeke usuku phambi kokuba zivalwe ingcango ngabaququzeleli kwaye iimvumi azilelanga ziguqe ngedolo zifuna ukuyoculela abathandi bomculo wazo ku Tenza Beach ngo Disemba.
Ngena ku Youtube ukhangele Tenza Beach Initiative ukuze uxhase imvumi yakho.
Tenza
Picture Supplied

Uzakunikezela nge uniform eNqabarha uSodolophu wase Mbhashe

Nqabarha – USodolophu wase Mbhashe Municipality uMnumzana Samkelo Janda uzakuthi atyelele isikolo samabanga aphakamile iNqabarha SSS nalapho azakuthi anikezela nge zinxibo zesikolo kubafundi balapho. Kwakolutyelelo luka sodolophu uzakuthi anikezela ngemiqoshelo kubafundi abangamantombazana. iNqabarha iphantsi kuka ward 29 kulo Masipala wase Mbhashe kwaye eliphulo yinxalenye ye phulo lika rhulumente elibizwa iThuma Mina  olutyelelo likwa yinxalenye ye Mandela Month nalapho wenza okuhle kwindawo yakho.

Nqabara

Lo msitho uzakuthi ubanjwe ngomhla we:
Indawo : 02 August 2018
Ixesha:  10:00 kusasa

“Yenza intshukumo, Khuthaza utshintsho, Yenza iMandela Day ntsuku zonke”

Ziyavakal’ izingqi ze Tenza Beach Festival 2018

Gatyana – iTenza Beach Initiative neququzelela eyona festival inkulu nethandwa kakhulu lulutsha kwakunye nabahlali ngobubanzi phantsi kuka masipala wase Mbhashe iphindile nakulona unyaka ukwenza amalungiselelo alomsitho ubanjwa rhoqo ngo Disemba.

Tenza Logo.jpg

Sithetha nje abaququzeleli be Tenza Beach Festival bamaxhaphetshu behluza iimvumi ezisakhulayo ezinqwenela ukubayinxalenye yalo msitho ngokuthi bazinike ithuba lokuba kudlalwe umculo wazo kwi jelo le Tenza Beach Initiative eliku Youtube, ngenjongo zokufumana ezona mvumi zifumene ababukeli abaninzi kwingoma zazo ezikweli jelo le Youtube.

Ngokwengxelo epapashwe kwi khasi le Twitter ye Tenza Beach, iimvumi ezilishumi ezithe zachopha enkcochoyini  (Top 10) zakuthi zipapashwe ngomhla wokuqala ku Agasti 2018. Ngokwale ngxelo ipapashiweyo abaququzeleli  bayibeke yacaca ukuba, iimvumi ezingaphantsi komyinge ka 60 ukubukelwa ngabalandeli bazo kwi jelo lika Youtube we Tenza Beach Initiative kungelishwa ukuba azizo kwazi ukuwelela kumngca ongezantsi. Lengxelo ikubethelele ukuba ezilishumi, nezo ziye zathi zajongwa ngabaququzeleli zakuthi zifumane udliwano ndlebe kwizikhululo zosasazo kwakunye nakumaphephandaba anentsebenziswano ne Tenza Beach Festival.

Tenza Top 10.jpg

Obu bubume be mvumi kwi Youtube channel Ye Tenza Beach Initiative

Ukuze uxhase imvumi yakho oyithandayo ndwendwela ijelo le Tenza Beach Initiative ku Youtube cofa apha kule link Youtube – Tenza Beach Initiative

Ekugqibeleni ezimvumi zakuthi zidityaniswe kwicwecwe eliyakuthi likhutshwe ngo Septemba 2018 sele lihamba nendlela zokuthengisa umsitho we Tenza Beach Festival.

Kulonyaka lomsitho uzakuthi uquke nezinye izinto ezifana nee Culture and Heritage, Tenza Beach Travel, kwakunye ne Tenza beach Soccer Tournament kwaye izakuphehlelelwa ngokusesikweni ngomhla we 26 Septemba 2018 ze elona suku lwe festival libenge 23 Disemba ku Mahasana, Ku Gatyana kunxweme laku Tenza.

Ngenkcukacha ezipheleleyo ungathi ubalandele kumakhasi abo onxibelwano ku:

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCtdfxzv21cJBDHk_5YXg8qw

Facebook –  https://www.facebook.com/TenzaBeach/

Twitter – https://twitter.com/TenzaBeach

Ndwendwela la makhasi angasentla onxibelelelwano ukuze uxhase kwaye ubeyinxalenye ye Tenza Beach Festival 2018.

Inkcukacha ezipapashwe kwelinqaku sizifumene kumaqonga onxibelelwano eTenza Beach Festival ngemvume yabaququzeleli.

 

Nasizo Mndende: Sanitary Pads Donation Drive

Xhorha – UNasizo Mndende yintwazana esaze ngobuso elizweni ekhulela kwilali zase Xhorha phantsi ko Masipala wase Mbhashe. Kuye ukukhulela ezilalini akakuboni njengo mqobo ekufezekiseni amaphuph’ akhe, nangona kunemiceli mngeni nje.

Sanitory Towels Donation Drive

Ekuqaleni kwalo nyaka uye wangenela ukhuphiswano elubizwa NCRW – National Community Radio Week nalapho abuye nezi thsaba ezibini: 1st Princess no Miss Personality. Akaphelelanga apho sithetha nje ukwabo kugqibela abachongiweyo, ungu Miss Heritage Finalist 2018. UNasizo usajonge nabantu, osomashishini abanokuthi bamxhase ngezi mali ukuze akwazi uyofikelela kwi Finals zika Miss Heritage 2018.

“Ukuba yi 1st Prince’s, Miss Personality, Miss Heritage Finalist 2018 akuyonto ilula, kuba kukho izinto ekufuneka uzenzile, ube usenzela I community ye ndawo yakho yiyo lonto ndicela wonke umhlali ukuba andixhase kwi phulo iNasizo Mndende: Sanitary Pads Drive ukuze sigcine abantwana abangamantombazana esikolweni” Utshilo.

Akukho lula ukuba ngu mntana oyintombi okhula kwi meko yase zilalini, siphuma kwi meko ezingafaniyo. Let’s keep a girl child at school, please donate a packet of pads to the Nasizo Mndende: Sanitary Pads Donation Drive.

Ngenkcukacha ezithe vetshe qha gamshelana no Nasizo Mndende ku: 073 254 5801

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: