Zishiyana ngo tyefezo iimvumi kwi jelo le Tenza Beach Initiative

Gatyana – Zishiyana ngo tyefezo iimvumi kwi jelo le Tenza Beach Initiative ku Youtube.
Nguwashiywa no washiywa kwii mvumi zileqa ukuhlala enkcochoyini ukuze zibeku manqwanqwa emvumi ezilishumi ezizakuthi zijongwe ngabaququzeleli be Tenza Beach Festival ukuze zibeyinxalenye yezo zizakuthi zicule kulo msitho ngo Disemba.
Ngokoqikelelo manani akhutshiweyo kutshanje ngabaququzeleli kubonakalisa iyi nkwa ne nkwa kungekho efuna kugob’ uphondo kuleqwa indawo kwi Top 10.
Mphoz usathe ngcu phezulu etshaya uzalipholile nangona uNokhaya ehleli emagxeni akhe. Sithetha nje kushiyeke usuku phambi kokuba zivalwe ingcango ngabaququzeleli kwaye iimvumi azilelanga ziguqe ngedolo zifuna ukuyoculela abathandi bomculo wazo ku Tenza Beach ngo Disemba.
Ngena ku Youtube ukhangele Tenza Beach Initiative ukuze uxhase imvumi yakho.
Tenza
Picture Supplied
Advertisements

Uzakunikezela nge uniform eNqabarha uSodolophu wase Mbhashe

Nqabarha – USodolophu wase Mbhashe Municipality uMnumzana Samkelo Janda uzakuthi atyelele isikolo samabanga aphakamile iNqabarha SSS nalapho azakuthi anikezela nge zinxibo zesikolo kubafundi balapho. Kwakolutyelelo luka sodolophu uzakuthi anikezela ngemiqoshelo kubafundi abangamantombazana. iNqabarha iphantsi kuka ward 29 kulo Masipala wase Mbhashe kwaye eliphulo yinxalenye ye phulo lika rhulumente elibizwa iThuma Mina  olutyelelo likwa yinxalenye ye Mandela Month nalapho wenza okuhle kwindawo yakho.

Nqabara

Lo msitho uzakuthi ubanjwe ngomhla we:
Indawo : 02 August 2018
Ixesha:  10:00 kusasa

“Yenza intshukumo, Khuthaza utshintsho, Yenza iMandela Day ntsuku zonke”

Ziyavakal’ izingqi ze Tenza Beach Festival 2018

Gatyana – iTenza Beach Initiative neququzelela eyona festival inkulu nethandwa kakhulu lulutsha kwakunye nabahlali ngobubanzi phantsi kuka masipala wase Mbhashe iphindile nakulona unyaka ukwenza amalungiselelo alomsitho ubanjwa rhoqo ngo Disemba.

Tenza Logo.jpg

Sithetha nje abaququzeleli be Tenza Beach Festival bamaxhaphetshu behluza iimvumi ezisakhulayo ezinqwenela ukubayinxalenye yalo msitho ngokuthi bazinike ithuba lokuba kudlalwe umculo wazo kwi jelo le Tenza Beach Initiative eliku Youtube, ngenjongo zokufumana ezona mvumi zifumene ababukeli abaninzi kwingoma zazo ezikweli jelo le Youtube.

Ngokwengxelo epapashwe kwi khasi le Twitter ye Tenza Beach, iimvumi ezilishumi ezithe zachopha enkcochoyini  (Top 10) zakuthi zipapashwe ngomhla wokuqala ku Agasti 2018. Ngokwale ngxelo ipapashiweyo abaququzeleli  bayibeke yacaca ukuba, iimvumi ezingaphantsi komyinge ka 60 ukubukelwa ngabalandeli bazo kwi jelo lika Youtube we Tenza Beach Initiative kungelishwa ukuba azizo kwazi ukuwelela kumngca ongezantsi. Lengxelo ikubethelele ukuba ezilishumi, nezo ziye zathi zajongwa ngabaququzeleli zakuthi zifumane udliwano ndlebe kwizikhululo zosasazo kwakunye nakumaphephandaba anentsebenziswano ne Tenza Beach Festival.

Tenza Top 10.jpg

Obu bubume be mvumi kwi Youtube channel Ye Tenza Beach Initiative

Ukuze uxhase imvumi yakho oyithandayo ndwendwela ijelo le Tenza Beach Initiative ku Youtube cofa apha kule link Youtube – Tenza Beach Initiative

Ekugqibeleni ezimvumi zakuthi zidityaniswe kwicwecwe eliyakuthi likhutshwe ngo Septemba 2018 sele lihamba nendlela zokuthengisa umsitho we Tenza Beach Festival.

Kulonyaka lomsitho uzakuthi uquke nezinye izinto ezifana nee Culture and Heritage, Tenza Beach Travel, kwakunye ne Tenza beach Soccer Tournament kwaye izakuphehlelelwa ngokusesikweni ngomhla we 26 Septemba 2018 ze elona suku lwe festival libenge 23 Disemba ku Mahasana, Ku Gatyana kunxweme laku Tenza.

Ngenkcukacha ezipheleleyo ungathi ubalandele kumakhasi abo onxibelwano ku:

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCtdfxzv21cJBDHk_5YXg8qw

Facebook –  https://www.facebook.com/TenzaBeach/

Twitter – https://twitter.com/TenzaBeach

Ndwendwela la makhasi angasentla onxibelelelwano ukuze uxhase kwaye ubeyinxalenye ye Tenza Beach Festival 2018.

Inkcukacha ezipapashwe kwelinqaku sizifumene kumaqonga onxibelelwano eTenza Beach Festival ngemvume yabaququzeleli.

 

Nasizo Mndende: Sanitary Pads Donation Drive

Xhorha – UNasizo Mndende yintwazana esaze ngobuso elizweni ekhulela kwilali zase Xhorha phantsi ko Masipala wase Mbhashe. Kuye ukukhulela ezilalini akakuboni njengo mqobo ekufezekiseni amaphuph’ akhe, nangona kunemiceli mngeni nje.

Sanitory Towels Donation Drive

Ekuqaleni kwalo nyaka uye wangenela ukhuphiswano elubizwa NCRW – National Community Radio Week nalapho abuye nezi thsaba ezibini: 1st Princess no Miss Personality. Akaphelelanga apho sithetha nje ukwabo kugqibela abachongiweyo, ungu Miss Heritage Finalist 2018. UNasizo usajonge nabantu, osomashishini abanokuthi bamxhase ngezi mali ukuze akwazi uyofikelela kwi Finals zika Miss Heritage 2018.

“Ukuba yi 1st Prince’s, Miss Personality, Miss Heritage Finalist 2018 akuyonto ilula, kuba kukho izinto ekufuneka uzenzile, ube usenzela I community ye ndawo yakho yiyo lonto ndicela wonke umhlali ukuba andixhase kwi phulo iNasizo Mndende: Sanitary Pads Drive ukuze sigcine abantwana abangamantombazana esikolweni” Utshilo.

Akukho lula ukuba ngu mntana oyintombi okhula kwi meko yase zilalini, siphuma kwi meko ezingafaniyo. Let’s keep a girl child at school, please donate a packet of pads to the Nasizo Mndende: Sanitary Pads Donation Drive.

Ngenkcukacha ezithe vetshe qha gamshelana no Nasizo Mndende ku: 073 254 5801

Yiba yinxalenye no Sodolophu kwi 67 Minutes eMbhashe

Nikezela nge 67 Minutes yexesha lakho, Yibanxalenye no Sodolophu wo Masipala wase Mbhashe uMnumzana Samkelo Janda ngethuba ebhiyozela ubomi buka Tata Nelson Mandela kwi misebenzi ezakuthi ibanjwe kwezi dolophu zilandelayo: eXhorha, ku Gatyana nase Dutywa kwezintsuku zilandelayo 16, 17, 18. Lemisebenzi ibanjwa phantsi kwesihloko esithi “Back to Basic”

67 Minutes

Mandela day….

#TakeAction
#InspireChange
Dedicate your 67 minutes and Join Mbhashe Local Municipality and make a change ….

Ivel’ enkundlen’ indoda ezame ukudlwengula imveku.

Hand cuffs.jpg

Gatyana: Indoda eneminyaka engamashumi amane anesixhenxe – 47 izakuvela kwi nkundla ka Mantyi namhlanje ngesityholo sokuzama ukuzithathela isondo nge nkani kwi mveku emalunga neminyaka emine – 4 yazalwa. atshilo amapolisa. Esi sehlo senzeke ngolwesine malunga nentsimbi yesihlanu kwingingqi yamatyotyombe aku Gatyana. Abahlali baphume ngobuninzi uyokuhlangula ixhoba kwityotyombe lomrhanelwa.

“Ukunyamalala ngesaquphe kwale mveku nesikhalo esiye savakala ngakwityotyombe elithile kuko okwenzele umjojo lomrhanelwa, nalapho abahlali baye bazama ukuleqisa kwindawo yexhwayelo ze bafika ixhoba likhululwe lime ngesuti yesele nalapho kubonakala ukuba lendoda ibizimisele ukuthoba unxano kule mveku. Abahlali baye bambamba lo mrhanelwa abalibazisa ukubiza abakwantsasana” batshilo abasemagunyeni

Isithethi samapolisa alengingqi uMnumzana Xakavu uyewabulela abahlali ngentsebenziswano nokuba bangawuthatheli ezandleni umthetho.

Lipapashwe kwi Sowetan Live

Ihlangulwe iloli elwandle ku Mahasana

Truck at Tenza

Mahasana: Ingxelo ithi ihlangulwe iloli ebintywiliseke kulwandle lwaku Mahasana ku Gatyana. Ngokwengxelo epapashwe kumakhasi onxibelwano le loli umniniyo wohlulakele ukuyi lawula ngethuba ikunxweme laku Tenza. Ngokwamazwi ka ceba wale ngingqi kwi khasi lonxibelelwano laku Gatyana elaziwa nge Willowvale Civic Group utyibele wenjenje uceba

“Ngoncedo lweTLB umnikazi truck ebixinge elwandle kuTenza, ukwazile ukuyikhupha ingekabi namonakalo ungakanani. Ibilixhala kuba eyayitshone ngaphambili yabayilahleko kumnikazi wayo nendleko zokuyikhupha sele imoshakele. Hoping that a solution will be found on these incidents before kulimale nabantu”

Kwakwelikhasi lonxibelelwano abahlali baphendule ngelithi “Ziindaba ezimnandi ezo but now mabavule amehlo and respect uLwandle, Bendimangele xana bekusithiwa zohlulekile I-TLB ne Excavator” ubhale watsho omnye kubahlali ngethuba kuxovulwa lomba apho ku makhasi onxibelelwano.

Ilwandle lase Tenza lelinye le lwandle elithandwa kakhulu ngabantu ingakumbi ekuzeni kuphela konyaka ngenxa yemisitho ethi ibanjelwe kulo eyaziwa njenge Tenza Beach Festival. Iyamangaza kakhulu ke into yokuba ubone iloli ziquqa zibuyelela kolulwandle kuba ezinye zazo azibuyi, yeyesibini lena ukuntywila kolunxweme. Kumathuba amaninzi eziloli zithutha isanti ethi ithengiswe ukuze kwakhiwe izindlu kwakunye neminye imisebenzi ekumila kunjalo. uMsitho we Tenza Beach Festival uququzelelwa ngu ceba wale ward ngentsebenziswano nabasemagunyeni kwakunye ne nkampani zabucala eziye zifake isandla ngama xesha athile.

Photo supplied: Facebook

Kwantu Festival 2018 – Willowvale

2nd Kwantu Festival brought to you by TZK in conjunction with Mbhashe Municipality at Willowvale Indoor Sport Centre on the 4 August 2018.. Tickets is R50 and students R38 for information please contact: 078 953 8904

#NDINJENJENGUMAMA #SAVETHEDATE

The launch of five new science learning centres

iDyunivesti yase Ntshona Koloni (UWC)  ibambisene nesebe leze Mfundo lase Mpuma Koloni kwakunye  nalamaziko alandela azakuba emilisela ngokusesikweni amaziko obunzululwazi (Science Learning Centres) kwezindawo zilandelayo.

slc

Thursday 7 June 2018

  1. Trinset – Mthatha ngo: 9:00
  2. Ngwenze SS – Dutywa ngo: 14:00

Friday 8 June 2018  

  1. Butterworth Education District Office ngo: 9:00
  2. Richard Varha SS – King Williams Town ngo: 14:00

Obekekileyo uMphathiswa weze Mfundo kwi phondo lase Mpuma Koloni u MEC Mandla Makupula uzakub’ esisithethi sembeko, ekhatshwa ligqiza le Dyunivesiti yase Ntshona Koloni uMnu  Shaheed Hartley kwakunye no Profesa Michael Davies-Coleman. Kwakunye nezinye izithethi ezibalulekileyo kolusuku.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: