MBHASHE ONLINE

Mbhashe's online community news portal

Mbhashe News

Mbhashe Wethu News liphephandaba le internet eliphantsi kwe Mbhashe Online Media nelizimisele ukupapasha iindaba ezenzeka kwingingqi yo Masipala wase Mbhashe (Dutywa, Gatyana, Xhorha) nengingqi ezingqongileyo. Eliphephandaba le internet lipapasha ngolwimi lwesiXhosa ubukhulu becala, likwasebenzisa nesiNgesi kumanqaku esiwafumene kwabanye abashicileli. Iinjongo zethu siyi Mbhashe Wethu News kukucholachola phantse zonke iindaba ezingapapashwayo ngamaphephandaba ashicilela kulommandla, nokuthi sibalise ngendaba ezikhuthazayo, izinto ezakhayo nangezinto ezenzeka kwindawo esihlala kuzo.

Mbhashe Wethu NewsIindaba zenu – Ziindaba zethu

Ikhasi lesithoba #Issue 10

Ikhasi lesibhozo #Issue 8

Ikhasi lesixhenkxe #Issue 7

Ikhasi lesithandathu #Issue 6

Ikhasi lesihlanu #Issue 5

Ikhasi lesine #Issue 4

Ikhasi lesithathu #Issue 3

Ikhasi lesibini: #Issue 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: