Ezemidlalo, inkcubeko, iMfundo ziliqaqambisile ikamva lika Inga Sawulisi

Ngu: Mfundo Mpathani

Xhorha – u Inga Sawulisi ufunda ibanga le 11 eElliotdale Tech & Comm SSS. Wazalwa kwaye wakhuliswa nguMama uNosabatha Sawulisi kwi dolophu yase Xhorha. Ngethuba uMbhashe Online uthetha naye ngobom bakhe, ezemidlalo nokuba yintombi yenkciyo utyatyadule wenjenje.

Ndazalelwa kwilali yase Fameni, eXhorha kwaye ndiyintombazana yeNkciyo kwaye enobuntu. Ndifunde amabanga aphantsi eElliotdale village JSS. Kulaphondaqala khona ubanothando lezemidlalo kunye nenkcubeko. Ndiyimbaleki, Umdanisi, umqeqeshi kwaye okubalulekileyo ndiyintombi yeNkciyo

Ngonyaka ka2012 ndaye ndazibandakanya nomdlalo we Gymnastics ekuthiwa xazibiza yi South Africa Gymnastics Federation (SAGF). Lomdlalo ngumdlalo oncedisa ekuziphatheni kakuhle kuba azivumelekanga iziyobisi. Lomdlalo ngumdlalo unendidi ngendidi zemidlalo njenge Aerobics, Artistic kwaye kudlalwa nogqaphu.

Ngo 2013 ndaye ndonyulwa ndangumqeqeshi kunye nomdlali weqela lam iAdorable Angels. Ndaye ndaliqeqesha iqela lethu nangona besinengxaki yemali ekuke ingabiko kwiphondo ukuze lixhase iGymnastics. Ngo nyaka ka2013-2015 bekugxilwe kwiGymnastrader eyinxalenye yeGymnastics engokuveza isakhono somqeqeshi, kulapho iqela lethu beliphumelela khona siye saya sangenela ukhuphiswano eGcuwa, eMonti kunye nase Bhayi saye saphumelel’ indawo yesibini apho eBhayi sabe kumele siqeqeshele ukuya eKapa kodwa iphondo lalingenamali yokusidlulisa siye kwamanye amaphondo kodwa besixhaswa kakhulu sisikolo sethu.

Ngo2016 umphathi wethu uMiss B Mtyhalela waye wancedisana nathi eqeleni ngeyonandlela inkulu, kwaye sasigxile kuGqaphu, Aerobics nakwi Artistics. Kulonyaka sadlala ngokuzimisela neqela lam, ndadlala eGcuwa, eMonti kunye nase Tinara kwaye kwabonakala ukuba iphondo alinamali kumele kuhambe abantwana abaneminyaka eli 13 kwaye kwahamba wamnye kwelam iqela uBongokuhle Maziko. Yayingunyaka wam wokugqibela eElliotdale villages JSS kuba ndandisenza ibanga le 9 ngoko ndandizixelele ngomka eElliotdale village ndiyile kwelinye iphondo uyokumela isikolo sam. Ndaye ndafumana intshinga esikolweni yokuziphatha kakuhle kwaye nokubangumzekelo ebantwini.

Ngo 2017 bendiqala isikolo samabanga aphezulu eElliotdale Tech & Comm SSS. Akhange ndiyeke ukuqhubeka neNkciyo kunye ne Gymnastics. Ndacacisela abafundi ngeNkciyo kunye nendlela yokuziphatha ingakumbi xa uyintombazana. Ndiye ndaqhubeka nokuqeqesha kunye nokuziqeqesha saya kwindawo neqela lam sizimisele saphumelela eGcuwa kunye nase Tinarha. ETinara sasiphumelele sibahlanu eqeleni lam, yayingabafana abane (4) ndindedwa intombazana sadlula sayokumela iphondo iMpuma Koloni eRhawutini ngo Disemba.

Ngo 2018 ndiye ndaqhubeka noqeqesha saphumelela eGcuwa kodwa eBhayi kuye kwaphumelela abadlali 16 ngenxa yemali iphondo elingenayo kuyekwathiwa makuhambe abadlali abaneminyaka engaphantsi kwe13 sabe asidluli thina baneminyaka eli14 ukuya phezulu.

Ndizibandakanye neNkciyo kunye nezemidlalo kuba ndizama indlela yokuziphatha kakuhle kunye nokuzikhusela kwizifo,kwiziyobisi, ekumitheni umncinci. Ndifumana inkxaso enkulu kumama wam, kwizihlobo zam, kwinqununu yase Elliotdale village, ku Sisi Nasizo Mndende, kwinqununu yesikolo sam kunye nabafundisi ntsapho. Ndiyazingca ngemvelaphi yam kwaye nendlela endiziphethe ngayo.

Lawo ngamazwi ka Inga Sawulisi ethetha no Mbhashe Online ngendlela obuqhubeka ngayo ubomi bakhe. Le ntwazana isaze ngobuso elizweni ikhokhelisa imfundo, ezemidlalo, inkuthazo kusapho, abahlobo, otishala kwakunye nenkcubeko ezibeke ubomi bakhe kwi kamva eliqaqambileyo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: