Bazenzela igama abafana base Xhorha kwi table tennis.

Xhorha – Ababafana babini bakulo mfanekiso ngabase Xhora kwilali yase Kasa, amagama wabo ngu Lunga no Musa Vakele. Bazalwa ngu Mama notata omnye – zi brothers ngelasemzini, badlala umdlalo obizwa iTable Tennis. Umsebenzi wabo mhle kakhulu ngoba idolophu yabo yase Xhorha bayiphakamisele phezulu ngempumelelo abayifumanayo kulo mdlalo we table tennis. Omnye wabo uLunga Vakele ebekhe wathi tsi xa da eBotswana eyokumela USSA Table Tennis. Aba bafana baphumelele imidlalo emininzi kakhulu kulonyaka u phezulu. I table-tennis ngu mdlalo ongaxhaphakanga kakhulu kule ngingqi yethu yase Mbhashe.

Ngethuba sithetha no Lunga Vakele uthe “ndingavuya kakhulu xa amagama ababafana enokuthi anikwe ingqwalasela kwakunye nokuqatshelwa kwesakhono nempumelelo yawo yala matyendyana elali yase Kasa, eXhorha, enikwa yindawo abaphuma kuyo phantsi ko Masipala wase Mbhashe” ULunga ulebele ngelithi uMbhashe Online kwakunye no Mbhashe FM sele ilelona themba labo lokupapashelwa iindaba ezisuka ngqo kwilali abahlala kuzo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: