IS’koko Charities ibibambe i career talk eXhorha

Xhorha – iS’koko Charities yase Xhorha kutshanje ibiququzelele usuku apho kuzakuthi kwabelwane ngeengcebiso ngezakhono kubafundi bebenga leshumi base Jalamba SSS, Elliotdale Tech kwakunye ne Ganizulu SSS.

Ngokwengxelo ethiwe pahaha lomsitho ubuhlelwe ukuba ube yi Career Exhibition kodwa ngenxa yamaxesha neminye imicelimngeni uye waguqulelwa ukuba ube yi Career Talk kubafundi bezikolo ezahlukeneyo zase Xhorha.

IMG-20180731-WA0004

Phambili: Sifundo Matshaya, Sibongiseni Delihlazo. Ngasemva uNasizo Mndende

Ngoko mlomo ka Nasizo Mndende obesenza udlwabevu lwentetho kule “Career Talk uthe olusuku lubeyi mpumelelo kuba bamkelwe ngezandla ezinobubele ngabafundi bezizikolo, watsho esithi banethemba lokuba lenkqubo yengcebiso ngezakhono kubafundi iyakuthi imiliselwe kwizikolo zase Xhorha zonke ukuze iqondo lokupasa labafundi bebenga leshumi lenyukele phezulu. UNasizo ubethetha kule career talk njengo nozakuzaku we NCRW – National Community Radio Week.

IMG-20180731-WA0005

Nasizo Mndende ongu nozakuzaku we NCRW esenza intetho kubafundi eXhorha

IS’koko Charities ikhokelwa ngala malungu uSibogiseni Delihlazo, Sifundo Matshaya kwakunye no Zameka Pawuli. La malungu eS’koko Charities intetha nengcebiso zawo bezigxile kumava nezakhona zabo. USifundo ebekhuthaza ababafundi ngezakhono zobu njineli yena uSibongiseni ethetha egxile kwi candelo lobuntatheli bebacebisa ukuba ukuze ukwazi ukulandela lamacandelo zeziphi izifundo ekufuneka uzenzile kwanamanqaku afunekayo ukuze wamkelwe kwezozifundo.

Lomsitho ububanjwe ngo Lwesine nango Lwesihlanu kwizikolo ezahlukeneyo.

Imifanekiso ithunyelwe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: