Mr and Miss RandMark 2018/2019 was a huge success eXhorha

Xhorha – Mr and Miss Rand mark 2018/2019 was held on the 28th December in eXhorha. This programme is a project hosted by Randmark (a local clothing brand) that aims to develop the youth and those with growing talents as it wants to make sure that contestants are coached and mentored by those who have walked the road before (ngesi Xhosa sithi inyathi ibuzwa kwabaphambili). The show is an annual event that grows bigger a better each and every year with a huge attendance from our rural communities. The winners received prizes ranging from cash, shopping vouchers, goodie bags, and Rand mark clothing depending on the positions in the competition. Winners and those that were part of the competition are then mentored so that as they enter and take part in other events and competitions they can be well prepared.

Picture 2

The Mr and Miss Randmark 2018/2019 contestants were: Bulelani Mthimkhulu, Musa Vakele, Andile, Buyisile Nqatha, Afika Mbityana, Okuhle Phongomile, Amahle Mndende, Inga Sawulisi, Khensani Mavathulana, Ncebakazi Boqwana. And the winners from Mr and Miss Randmark 2018/2019 were Okuhle and Andile while Buyisile and Ncebakazi came second place, Afika and Andile were on the third place. The judges for this prestigious event were Luyolo Ndzotyana, Zethu Cwelana, and Nasizo Mndende.

Pictute 3

The founder of Randmark Zukisa Luyenge closed the show with a music performance that wowed the audience. The event’s MC was the ever energetic Azole Jezile better known in the entertainment industry as Minister who is also a well known radio presenter from a local community radio station based in eGcuwa, Khanya FM 106.1

Picture 4

The Randmark brand and its management would like to thank all those who supported the event, and the brand call all those who are still willing to be part of the program to check us on our social media platforms we are   Randmark.

Picture 1

Also we are on Instagram

 

Advertisements

Livuliwe iziko lezempilo kwa Ward 21

Gatyana – “Livulwe ngokusesikweni iziko leze mpilo eLurhwayizo – Mendwana  namhlanje. UMphathiswa wesebe leze Mpilo eMpuma Koloni ohloniphekileyo uMama Helen Sauls-August ebekhona buqu kulo msitho wokunikezelwa kweliziko lakhiwe ngabahlali. Bekukho nezinye izitatanyiswa eziquka u Executive Mayor wase Amathole District Municipality uCde Nxawe kwakunye nothotholwamalungu ombutho ka Khongolose”

 

Helen.jpg

 

“Bebephume ngobuninzi abahlali balo mmandla bezokubangamangqina okunikezelwa kweziko labo leze mpilo, nebebekade belilangazelela kwisithuba seminyaka edlulileyo” Utyibele watsho uMnumzana Mrobo ongu Ceba ka Ward 21 kwikhasi lakhe lonxibelelwano kutshanje.

Mendwana

Imifanekiso ipapashwe ngu ceba ka ward 21 kwi khasi lakhe lonxibelwano

 

Kunikezelwe ngezihlangu zothando kubafundi eXhorha

eXhorha: Kunikezelwe ngezihlangu zothando ku bafundi base Nowonga JSS eXhorha yi S’koko Charities ikhatshwa yi finalist ka Miss Grace SA uNasizo Mndende. Ngethuba sithetha no Nasizo Mndende olitshantliziyo kulo mmandla, uthe bona kulenyanga yothando bazimisele ukuba batyale imbewu yothando kubantwana besikolo.

nowonga 2

Babegcwele luncumo novuyo abantwana besikolo ngethuba benikwa izihlangu ezitsha ngu mbutho ongekho phantsi kuka rhulumente nongajonganga nzuzo iS’koko Charities eXhorha.

Nowonga.jpg

Handing out of school shoes this Valentine’s month with S’koko Charities at Elliotdale, Eastern Cape, South Africa, The Finalist of Miss Grace SA Nasizo Indoni Mndende wrote on her social media platform.

Bazokhele iziko lezempilo abahlali

Gatyana. Abahlali belali yase Mendwana ku Gatyana badikwe yeyokosa kukungabi na kliniki kwilali yabo nalapho bekufanele bahambe umgama omde ukuze bancedakale, bazokhela elabo iziko lezempilo. Abahlali balelali ephantsi kuka ward 21 baqokelele imali kumzi ngamnye ukuze bazenzele iziko labo le zempilo.

Ngomhla wamashumi amabini anesibini  – 22 Feb 2019 uMphathiswa weSebe leze Mpilo uHelen Sauls-August uzakuthi anikezele ngeliziko lezempilo kubahlali lixhotyisiwe ngabongikazi kwakunye namayeza.

“Lo ngumzekelo omhle wenzebenziswano phakathi kwabahlali kwakunye norhulumente” ulebele ngelitshoyo uceba ka wa 21 uMnu Mrobo

Mendwana

Mpume Community Organization bring: MCO Festive Tournament 2018

*MCO Festive Tournament 2018*

The struggle to make peace in our rural areas continues…..

MCO is bringing to you live a new Festive Tournament with the intentions of bringing closer our neighbour’s and creating peace and unity amongst our rural areas. In particular iNtuba and Mpume as we may recall a regrettably tragic events that took place last year in December 2017 and also this year were in both unfortunate events we have lost two young mens due to unrest of these two areas.

MCO and other stakeholders is strongly against this violence, that seems to persist. We therefore call upon all the surroundings to come together and work together to stop this violence in our areas. As we all know peace and unity can be achieved through sports, that is why MCO is hosting this tournament.

This *One Day Tournament* will take place at Mpume Location.
Venue: Zenzele Sports Field
Date: 30 December 2018

Registration is taking place on the * 9th December 2018* at Zenzele Sports Fields at 10:00 am. Please bring along your joining Fee of R200. Please note only the first 8 teams inclusive MCO will part take in this tournament due to time constraints during this time of the year.

This will be a knock out tournament the winner takes all both Soccer and Netball.

Prizes up for Grabs Trophy and Gold Medals.

Cash Price to be confirmed on the registration day!

We’re aware of the previous areas of improvement that was highlighted after hosting MCO Easter Tournament 2018 for the 1st time, we are doing our best to ensure that we do better than the last Tournament.

With that being said we’re super excited to see all of you there…

For more information kindly contact the Organizing Team or follow us on Facebook our page is *Mpume Community Organization *

1. Lholho
2. Nompumelelo
3. Bukeka
4. Nande
5. Mveliso (Bhele)
6. Zet

For more information follow: Mpume Community Organization

Poster coming soon

Ezemidlalo, inkcubeko, iMfundo ziliqaqambisile ikamva lika Inga Sawulisi

Xhorha – u Inga Sawulisi ufunda ibanga le 11 eElliotdale Tech & Comm SSS. Wazalwa kwaye wakhuliswa nguMama uNosabatha Sawulisi kwi dolophu yase Xhorha. Ngethuba uMbhashe Online uthetha naye ngobom bakhe, ezemidlalo nokuba yintombi yenkciyo utyatyadule wenjenje.

Ndazalelwa kwilali yase Fameni, eXhorha kwaye ndiyintombazana yeNkciyo kwaye enobuntu. Ndifunde amabanga aphantsi eElliotdale village JSS. Kulaphondaqala khona ubanothando lezemidlalo kunye nenkcubeko. Ndiyimbaleki, Umdanisi, umqeqeshi kwaye okubalulekileyo ndiyintombi yeNkciyo

Ngonyaka ka2012 ndaye ndazibandakanya nomdlalo we Gymnastics ekuthiwa xazibiza yi South Africa Gymnastics Federation (SAGF). Lomdlalo ngumdlalo oncedisa ekuziphatheni kakuhle kuba azivumelekanga iziyobisi. Lomdlalo ngumdlalo unendidi ngendidi zemidlalo njenge Aerobics, Artistic kwaye kudlalwa nogqaphu.

Ngo 2013 ndaye ndonyulwa ndangumqeqeshi kunye nomdlali weqela lam iAdorable Angels. Ndaye ndaliqeqesha iqela lethu nangona besinengxaki yemali ekuke ingabiko kwiphondo ukuze lixhase iGymnastics. Ngo nyaka ka2013-2015 bekugxilwe kwiGymnastrader eyinxalenye yeGymnastics engokuveza isakhono somqeqeshi, kulapho iqela lethu beliphumelela khona siye saya sangenela ukhuphiswano eGcuwa, eMonti kunye nase Bhayi saye saphumelel’ indawo yesibini apho eBhayi sabe kumele siqeqeshele ukuya eKapa kodwa iphondo lalingenamali yokusidlulisa siye kwamanye amaphondo kodwa besixhaswa kakhulu sisikolo sethu.

Ngo2016 umphathi wethu uMiss B Mtyhalela waye wancedisana nathi eqeleni ngeyonandlela inkulu, kwaye sasigxile kuGqaphu, Aerobics nakwi Artistics. Kulonyaka sadlala ngokuzimisela neqela lam, ndadlala eGcuwa, eMonti kunye nase Tinara kwaye kwabonakala ukuba iphondo alinamali kumele kuhambe abantwana abaneminyaka eli 13 kwaye kwahamba wamnye kwelam iqela uBongokuhle Maziko. Yayingunyaka wam wokugqibela eElliotdale villages JSS kuba ndandisenza ibanga le 9 ngoko ndandizixelele ngomka eElliotdale village ndiyile kwelinye iphondo uyokumela isikolo sam. Ndaye ndafumana intshinga esikolweni yokuziphatha kakuhle kwaye nokubangumzekelo ebantwini.

Ngo 2017 bendiqala isikolo samabanga aphezulu eElliotdale Tech & Comm SSS. Akhange ndiyeke ukuqhubeka neNkciyo kunye ne Gymnastics. Ndacacisela abafundi ngeNkciyo kunye nendlela yokuziphatha ingakumbi xa uyintombazana. Ndiye ndaqhubeka nokuqeqesha kunye nokuziqeqesha saya kwindawo neqela lam sizimisele saphumelela eGcuwa kunye nase Tinarha. ETinara sasiphumelele sibahlanu eqeleni lam, yayingabafana abane (4) ndindedwa intombazana sadlula sayokumela iphondo iMpuma Koloni eRhawutini ngo Disemba.

Ngo 2018 ndiye ndaqhubeka noqeqesha saphumelela eGcuwa kodwa eBhayi kuye kwaphumelela abadlali 16 ngenxa yemali iphondo elingenayo kuyekwathiwa makuhambe abadlali abaneminyaka engaphantsi kwe13 sabe asidluli thina baneminyaka eli14 ukuya phezulu.

Ndizibandakanye neNkciyo kunye nezemidlalo kuba ndizama indlela yokuziphatha kakuhle kunye nokuzikhusela kwizifo,kwiziyobisi, ekumitheni umncinci. Ndifumana inkxaso enkulu kumama wam, kwizihlobo zam, kwinqununu yase Elliotdale village, ku Sisi Nasizo Mndende, kwinqununu yesikolo sam kunye nabafundisi ntsapho. Ndiyazingca ngemvelaphi yam kwaye nendlela endiziphethe ngayo.

Lawo ngamazwi ka Inga Sawulisi ethetha no Mbhashe Online ngendlela obuqhubeka ngayo ubomi bakhe. Le ntwazana isaze ngobuso elizweni ikhokhelisa imfundo, ezemidlalo, inkuthazo kusapho, abahlobo, otishala kwakunye nenkcubeko ezibeke ubomi bakhe kwi kamva eliqaqambileyo.

Zukisa is making RandMark and Hip Hop big in Xhorha

Xhorha – Zukisa Luzenge is the name I’m 24 years young I was born in Xhorha, I did my lower grades at Dalubuhle JSS then went to Skenjana SSS in Dutywa after I went to KSD Cicirha College doing Human Resources where I had to drop off due to personal reasons then, I took off to Mpumalanga the same year where I pursued short courses in (safety Health Environment representative) at NOSA year 2013. After that an hip hop artist inside me started to grow eventually it come out but I waited and practiced for two years trying to find if what’s inside of me is real or what it turned out to me really 2016 I started recording and 2016 the same yeah Randmark was born but started printing and selling 2017 middle year but Randmark has grown. Now under Randmark we have…

-Youth development
-Beauty pageants
-Giving exposure to up coming artists
-We do marketing for those who are in business who doesn’t have a platform to sell their goods
-Promoting entrepreneurship
-Most important people have to be *wise spenders*

What is *Randmark* a Randmarked person is anyone who knows how to put money into good use regardless how much it is. If you know how to *make money* and *spending wise* then you have got Randmark…how did Randmark comes ouuut. I was so worried about how people spent their money like there’s no tomorrow so I wanted to educate people money its self not the numbers so it started as money mark in my head but money is a global term so I had to come out with something that has a South African taste so it clicked in mind that South African currency is expressed in Rands so I substituted money with Rand…so Randmark came out….from money mark – *Randmark*
I have been doing that from my own pocket..
It terms of family support many of my family members doesn’t understand what I’m doing so hard for them to be fully supported towards this.
The only person who understood my vision or my dream is my late brother *Zimasa Luzenge* he gave me all the support I deserved. It felt good
At the moment I’m busy with growing the brand, growing my self as an artist and pursuing my two interests which is business and media.

Those are the words from a young business man and Hip hop artist from Xhorha under Mbhashe Municipality, when Mbhashe Online correspondent was talking to him about his life and the clothing business he is doing. Other youth who was born and grew up in rural communities they use that to grow themselves as they want to change their life experience from rural life by starting their own small business and take part in sport, music and other activities as part of fighting crime and keep them busy within the community. Let’s support them.

Ukuzalelwa nokukhulela ezilalini makungakuthinteli ekubeni ufezekise iminqweno namaphupha akho.

Bazenzela igama abafana base Xhorha kwi table tennis.

Xhorha – Ababafana babini bakulo mfanekiso ngabase Xhora kwilali yase Kasa, amagama wabo ngu Lunga no Musa Vakele. Bazalwa ngu Mama notata omnye – zi brothers ngelasemzini, badlala umdlalo obizwa iTable Tennis. Umsebenzi wabo mhle kakhulu ngoba idolophu yabo yase Xhorha bayiphakamisele phezulu ngempumelelo abayifumanayo kulo mdlalo we table tennis. Omnye wabo uLunga Vakele ebekhe wathi tsi xa da eBotswana eyokumela USSA Table Tennis. Aba bafana baphumelele imidlalo emininzi kakhulu kulonyaka u phezulu. I table-tennis ngu mdlalo ongaxhaphakanga kakhulu kule ngingqi yethu yase Mbhashe.

Ngethuba sithetha no Lunga Vakele uthe “ndingavuya kakhulu xa amagama ababafana enokuthi anikwe ingqwalasela kwakunye nokuqatshelwa kwesakhono nempumelelo yawo yala matyendyana elali yase Kasa, eXhorha, enikwa yindawo abaphuma kuyo phantsi ko Masipala wase Mbhashe” ULunga ulebele ngelithi uMbhashe Online kwakunye no Mbhashe FM sele ilelona themba labo lokupapashelwa iindaba ezisuka ngqo kwilali abahlala kuzo.

Nasizo Mndende Live eLukhanji FM

Xhorha – Inzwakazi yase Xhorha phantsi ko Masipala wethu wase Mbhashe, UNasizo Mndende no chongelwe kumandulela amagqibela ka ngqoyi – semi finals kukhuphiswano lonobuhle uMiss Grace South Africa uzakube enodliwano ndlebe kwisikhululo sase kuhlaleni iLukhanji FM 93.7 – 104FM nge cala emva kwentsimbi yeshumi elinambini – 12:30 ungaphoswa ngomhla we 27 Novemba. Esi sikhululo sisaza kwi kwi ngingqi yaku Komani nemimandla engqongileyo uyakuqhina ngo Mthatha. Wena mntu ukude namaza omoya eSingqi saku Komani ungathi undwendwele umamele ku Lukhanjifm.listen2myradio.com

#NasizoWethu

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: